torsdag, april 27, 2006

Muslimskt samfund vill ha egna lagar

"Sveriges största muslimska samfund kräver särskilda lagar för muslimer, uppger Rapport. Organisationen vill bl.a. att skilsmässor bland muslimer ska godkännas av en imam, vilket är en förändring av svensk familjerätt."


Här är det SJUKA brevet, LÄS NOGA och skriv eller maila gärna till den dåren som skrivit det:

LÄS MER PÅ SVT

"Ett öppet brev till alla svenska politiska partier som deltar i årets val.

Hej!

Om vi skall lyckas med att engagera svenska muslimer att bli delaktiga i valet september
2006, borde vi ta till oss följande krav och önskningar från muslimska minoriteten i Sverige.

Jag har inte sätt tydliga signaler från alla partier att tillmötes gå sådana här önskningar. Vi vill se de viktigaste kraven som en del av de politiska programmen. Annars finns det risk att majoriteten av muslimerna bli soffläggande under valdagen.

Muslimerna är trötta på svikna vallöften och önskar ha konkreta förslag för att visa att vi bryr oss. Det skadar inte att Våra politisk valda eller nya kandidater att ägna sig en timme och läsa vårt öppet brev som skickas till alla etablerade partier.

Mvh

Mahmoud Aldebe

Det glömda minoriteten
Islam i Sverige, kort historik
Sverige fick egentligen inte sin första kontakt med muslimer förrän invandringen inleddes under 1940- talet, då första muslimerna kom österifrån, d.v.s. från Finland och Estland , de var tatarer och det var just dem som etablerade den första hemförsamlingen i Stockholm för 60 år sedan.

De muslimer som invandrat
under 1960-1970-talen var en del av den stora arbetskraft invandringen. Mellan 1970-1990-talen ändrade invandringen karaktär, flyktingströmmar började utgör en allt större andel av antalet muslimerna i Sverige.

Islamiska samfunden beräknar antalet muslimer i Sverige drygt 470 000 personer. Alla som genom födseln hör hemma inom en av islamisk tradition dominerad miljö, åtalar islamisk trosbekännelse, tillhör ett muslimskt folk, har muslimsk härstamning, har ett egennamn som hör hemma i en islamisk tradition och som själva identifierar sig med eller betraktar sig som hörande till denna religion och tradition är muslimer.

Det finns en del invandrarmuslimer som inte vill ha kontakt med islamiska samfunden och betraktar sig som sekulariserade och från deras håll har också hörts protester över att i olika sammanhang betraktas som muslimer. Det är svårt att räkna antalet men från våra analyser och kartläggning, kan vi bedöma att det finns kring 15% av Sveriges muslimer vill inte ha med islam att göra och vill betraktas som svenskar i allmänhet med nationella bakgrunder.

Svenska muslimers rättigheter och skyldigheter, särlagstiftning för religionsfriden
Vad det gäller problemen rörande muslimernas rättsstatus- omfattande allt från lagstiftning rörande uppehålls- och arbetstillstånd, trostillhörighet och deras religiösa funktionärs juridiska status till möjligheter att med hänvisning till religionsfrihet, få praktisera och leva efter islams budskap – är
situationen mycket varierande.

Vi har fått kämpa, med ofta liten framgång, för att få islam, accepterade på samma villkor och med samma (juridiska) rättigheter som andra religioner i landet. Trots att man talar om samma generella rättigheter för
alla religioner, kommer det ändå i praktiken råda stora skillnader mellan religionernas möjligheter att verka i samhället.

Det behövs särlagstiftning för religionsfriden så allt de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ålagt sig att följa, speciellt tänker vi på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) med flera, implicerar
rätten till särlagstiftning. Särlagstiftning handlar egentligen om religionsfrihet eftersom det här i Sverige råder religionsfrihet sedan 1951.

Sveriges Muslimer har blivit mer och mer politiskt medvetna om sina rättigheter i samhället och nu önskar de att dessa rättigheter ska respekteras. För att kunna påverka den svenska politiken och för att kunna upprätthålla effektiv dialog och samtal mellan svenska muslimer och samhällets olika organ så presenterar
vi praktiska och nödvändiga lösningar som måste ske om man vill komma nära en lyckad integrationspolitik och mångfald i Sverige.

Svenska muslimer är en svensk minoritet Religionsfrihet ska gälla för alla, och FN olika deklarationer i området ska tillämpas även i Sverige. Så egentligen borde alla lagar bearbetas eller anpassas efter behovet hos alla, minoritetsgrupper i Sverige. Vi muslimer är en stor minoritetsgrupp i Sverige men saknar status och religionsfrihetslagstiftningen måste tillämpas i sin vida betydelse så att den inte bara gäller visa minoriteter och majoritetsbefolkning, utan den ska gälla även muslimska minoriteten i landet.

De problem som existerar i samband med den svenska

religionsfriheten är att det är en pietistiskt färgad, individualiserad religions förståelse som ligger bakom svensk religionsfrihetslagstiftning, medan det för muslimska minoriteten är religionens kollektiva yttringar som är de mest centrala. Man betraktar den egna religionen snarare som ett sätt att leva än ett trossystem.

Det är också i livet självt, med alla dessa socialt betingade regler och värderingar, som den religiösa tillhörigheten manifesteras och som religionen utövas, inte främst i bön och gudstjänstliv och det gemensamma religiösa språket d.v.s. arabiska . Därför hamnar vissa sådana islamiska religiösa yttringar utanför det som omfattas av religionsfriheten.

Muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för den svenska religionsfrihetslagstiftningen. Det behovs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa
den islam. Det är den som är viktigast för Sveriges muslimer. Äktenskap, skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av minderåriga barn.

Det handlar också om att ha rätt till att ta ut ledighet vid vissa av de två stora religiösa högtiderna, att få vara ledig ett par timmar mitt på dagen på fredagar för att kunna deltaga i fredagsbönen. I sådana frågor behövs särlagstiftning som betraktas ett nödvändighet för att skydda de svenska muslimernas muslimska
identitet. Möjligheterna att kunna leva helt och fullt enligt den islamiska familjelagstiftningen om man så önskar är mycket svårt i Sverige, om vi inte får status som eget minoritet Islamiska trossamfunden i Sverige

I Sverige finns det mer än 185 lokala islamiska församlingar och bara få moskéer. Flera moské projekt är på gång. Samhället upplever detta som ett hot och många individer och grupper protesterar högljutt. Kommuner och stadsdelar borde lyfta upp alla sk källar- och lägenhets moskéer som finns runt om i landet
till likvärdiga lokaler som kyrkorna har om kommunpolitiker vill åstadkomma en praktisk integration i landet.

Motståndet mot moské byggen kommer från enskilda personer och från organiserade grupper. De
argument mot moské byggen som använts mest frekvent har varit de miljö anknutna, nämligen att moské skulle medföra ökad trafik, och därigenom ökade luftföroreningar, buller. Moskén har ansetts inkräkta på grönområden. De alla negativa synpunkter om moské byggen innehöll också kommentarer och frågor om islam och muslimer.

Man talar om att invandrartäthet som eventuellt skulle öka, om motsättningar mellan
svenskar och muslimer samt mellan muslimska grupperingar internt som befarades. Många talar öppet att gränsen nådd, nu får muslimerna ta sedan ditt de kommer. Utplåning av den svenska värderingar och kulturen poängterades ofta. Att man tyckte illa om eller var rädd för islam som religion eller företeelse läge också ofta till grunden för de skäl som anfördes mot moské byggen. Denna starka ovilja knappast låter sig förändras av motargument och hämtar sin näring i okunskap eller mytifiering av vad står för. Moské byggande och finansiering av byggen är ett stort problem för muslimerna i Sverige, de källarlokaler som
finns räcker inte utan börjar bli alldeles för trånga.

Källarfolket
Muslimer kallas numera källarfolket av unga muslimer som vägrar delta i aktiviteterna i sådana under jordiska lokaler med hänvisning till miljöanknutna problem bl.a. ökade luftföroreningar i de källarlokaler som saknar ofta luftventilationer. Många blir sjuka av de underjordiska lokaler eller cyckelställslokaler.

Svenska muslimers önskemål och förhoppning
En moské i varje stad eller kommun skulle ha en väsentlig värde för landets muslimer. Det skulle upplevas som ett erkännande av muslimernas existens och islams rätt att existera i Sverige. Rätten att vara muslim i Sverige förstärks om det råder lagstadgad religionsfrihet som fastställer muslimska gruppens rättigheter att bygga egna moskéer utan hinder och ett erkännande från det svenska majoritets samhälle ett positivt tecken på att religionsfriheten också har en möjlighet att fungera i praktiken.

En moské har flera funktioner än att
enbart vara en plats för tillbedjan. Moskéns är ett stort folks Hus som har den funktion som en social och kulturell institution, en plats att träffas på, där kontakten med det svenska samhället och dess medborgare sker dagligen. Kravet på att få bygga moskéer är ett led i en process av muslimsk integrering som pågår i Sverige. Det handlar om grundläggande behöv för att man ska kunna bevara och utöva sin religion, men
också om att kunna höja muslimernas status och att kunna få respekt och förståelse.

I en sådan situation
skulle känslan av lojalitet gentemot Sverige är ens nya hemlandet trots att man är muslim. Skapande av räntefria lån
Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån som alternativ till villkorat bidrag från utlandet. Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt till moskébyggen för kommunens muslimska invånare. Svenska staten borde införa begreppet räntefria lån och lånetagare skall ha rätt att dra låneavgiften från självdeklarationen på samma grunder som låneräntan.

Islam och skolan.
Att integrera islam i svenska skolor minskar kravet på egna privata islamiska skolor. Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.

På det viset skulle kravet på egna privata skolor minskar och många av de problem muslimska elever
dagligen möter i skolan enkelt kunna elimineras.
Undervisningen i skolan ska inte föras på annat språk än svenska, förutom den sedvanliga hemspråk undervisning och ökad religionsundervisning på sina egen religion.

Islamiska skolor Att stödja etablering av islamiska grundskolor i tätbefolkade områden med många muslimer där muslimska elever får möjlighet till undervisning i homogena grupper kan förstärka elevernas kulturella och religiösa identitet och på det viset skulle många av dh problem muslimska elever dagligen möter enkelt kunna elimineras bl.a. hemspråk, religionsundervisning, muslimsk mat frågan, gymnastik frågan och det kan vara ett konkret sätt att hjälpa flickor och pojkar från muslimska länder att delta i separata simundervisning och
härmed få avgångsbetyg från skolan. Många muslimska flickor avslutar sin gymnasieutbildning utan att kunna simma alls.

Hälsan och gymnastik
Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen. Hela hallen ska då vara öppen bara för kvinnor eller män medan övriga kväller är för båda könen. I detta fall handlar det bland annat om att unga flickor från muslimska länder ska få möjligheten att delta i simundervisning och därmed få godkänt betyg i gymnastik. Förutsättningar är att det inte finns unga pojkar eller vuxna män i simhallen.

Just närvaron av det motsatta könet hindrar visa flickor
med invandrarbakgrund från att tillgodogöras sig undervisningen i simning. Bland annat etiska och religiösa skäl gör att muslimska flickor inte får gå och bada tillsammans med unga pojkar och män. Det är både farligt och orättvist att flickorna ofta inte lär sig simma alls. 1000-tals invandrar kvinnor kan aldrig använda simhallen och träningslokalerna. Det är synd. Motion och friskvård behöver alla, och
problemet med simundervisningen och träningen i de offentliga lokalerna är mycket stor för invandrare män och kvinnor.

Krav
Vi kräver att kommunpolitiker bör utreda frågan noggrant. Kommunerna är skyldiga att se till att skolungdomar får avgångsbetyg. Alla ungdomar oavsett bakgrund ska ha möjlighet att bli godkända i gymnastik. Med god vilja blir det så lätt att genomföra. Muslimska högtider Att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna
Eid al fitr och Eid al Adha är krav från alla muslimer. För nuvarande är det omöjligt att ta ledigt från arbeten för att fira högtiden tillsammans med familjen.

Krav
Vi kräver särlagstiftning i frågan alltså rätten till två dagars ledighet med betalt i samband med firandet av högtiderna och de har två dagarna täcker behovet att fira högtiderna för sunni och shia muslimerna och det bevisar att vår religion och kultur accepterade av samhället.

Önskan och förhoppning
Att lösa integrationsproblemet behövs verkligen anpassning av lagstiftningen för att tillmötes gå muslimernas krav på ledighet under firande av sina högtider. Att kunna behålla sina religiösa livsmönster samtidigt som muslimer integreras i det svenska samhället , skapar en verklig mångfald i samhället. Muslimer kräver att regeringen ska undersöka möjligheten till en särlagstiftning är möjlig och hur detta i fall ska motiveras utifrån existerande lagstiftning i religionsfrihetslagen. Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.

FN och EU konventioner
I Sverige har det hänvisats till den grundlags skyddade religionsfrihet och den lika så sedan i januari 1995 grundlagsskyddade europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Stödet för särlagstiftning finns redan där, men Sverige väljer idag att tolka lagarna och
konventionerna så pass snärt att religionsfriheten i praktiken inskränks på ett sätt som är otillbörligt. Muslimerna som en religiös minoritet, har rätt lika mycket som andra religiösa minoriteter, enligt bland annat FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter att ha sitt eget kulturliv,
bekänna sig till och utöva sin egen religion eller använda sitt språk.
Fredagsbön och ledighet

Två timmars ledighet för fredagsbön, mellan kl.12- kl.14 under vintertiden och mellan kl.13-kl.15 sommartiden. Fredagsbönen är en obligatorisk bön som måste utföras kollektivt i moskén. Arbetsgivarna vägrar att ens prata om saken med sina muslimska anställda. Staten som största arbetsgivare borde vara
fordömme för andra arbetsgivare vid den privata sektorn. En religiös minoritets intressen och kamp för sin identitets bevarande sammanfaller både med religionsfrihetslagstiftning och de lagstadgade minoritetsrättigheterna. Det borde vara bra att undersöka om det finns stöd för en särlagstiftning i de berörda konventionerna deklarationerna och lagstiftningarna för vara rättvisa krav.
Halal slakt (Tillåten föda för muslimer)

Att bidraga till att muslimerna och judarna får dispens eller särlagstiftning för att utföra den islamiska och judiska slakten. I en rad internationella föredrag och konventioner slås fast att religionsfrihet är en mänsklig rättighet. Att vissa födoämnen är förbjudna för muslimer det gäller i synnerhet produkter av gris
accepteras numera allmänt av den svenska omgivningen.

Institutionsbespisningar är därför anpassade till

att kunna erbjuden särskild mat åt muslimer och judar. Eftersom gris produkter ofta ingår i livsmedelstillsatser har det emellertid blivit svårare för utövande muslimer att bedöma vad som kan betraktas som tillåten föda. Livsmedelsverket har därför låtit framställa en förteckning över tillsatser som innehåller grisprodukter till vägledning för Sveriges muslimer och judar, men tillgång på tillåtet svensk kött (halal) kan dock vara ett problem. Djur får inte slaktas rituellt före bedövning i Sverige, men man tillåter importerat kött ingå i vår tillåtna föda.

Det är importerade kött som används i de institutionsbespisningarna i bl a alla skolor. Halalslakten har blivit ett särskilt problem för muslimerna. Det gäller i synnerhet slakt kring offer festen (Kurban eller Eid al Adha) där muslimska familjer av religiöstradition brukar slakta ett lamm. Sedan 1937 är det förbjudet att ritualslakta större djur utan föregående bedövning i Sverige.

Kravet på bedövningstvång var en del i ett
reformarbete som syftade till ökat djur skydd. Men lagen hade uppenbarligen inte enbart djur skyddsintressen för ögonen; ett viktigt argument var också misstro mot främmande seder. Detta förbud mot att slakta enligt judiska och muslimska tradition kvarstår alltjämt. Det har fler gångar förts på tal i riksdagen men beslutsfattare har varit ovilliga att ompröva sin inställning. Så sent som 1992 fast slog en utredning från jordbruksdepartementet att ritualslakt inte kan accepteras i Sverige. Numera finns det en utredning hos jordbruksverket och vi hoppas att beslutsfattare behandlar frågan positivt.

Begravningsplatser
Trots att Islam har funnits som organiserad religion i Sverige i 32 år har byggandet av begravnings platser ständigt stött på patrull. Förutom på skogskyrkogården i Stockholm finns muslimska begravningsplatser
även i 20-tals kommuner men det är inte tillräckligt. Idag bor muslimerna i nästan 100 kommuner som saknar begravningsplatser. Det största problem som möter muslimer i allmänhet är att deras döda ska begravas så snabbt som möjligt, enligt islamisk sed och i muslimsk begravning i sin hemkommun.
Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimska invånare.

Muslimer kräver också att länsstyrelsens ombudsmän i begravningsfrågor tar sitt ansvar för att tillmötesgå muslimska krav på begravningsplatser. Imamutbildning i Sverige. Att starta Imamutbildning vid svenska universiteten och högskolor är ett krav från landets muslimer och från svenska myndigheter. Utbildningen kan formas dels som religions- utbildning, hemspråk (typ arabiska) utbildning. Studerande kan få behörighet för att vara språk och religions lärare. Denna utbildning kan skapa en naturlig integrering av islam i svenska skolor, och minska behovet av privat skolor.

Opinionsbildning Att Sveriges rättssystemet är demokratiskt och icke diskriminerande måste betyda i praktiken att systemet
ska beskydda alla människor och folkgrupper i landet, men detta är inte alltid tillräckligt anser muslimerna. Människor tillhörande minoritetsgrupper kan behöva särskilda rättigheter för att kunna existera på jämlika villkor med majoritetsbefolkning. Det största problemet som muslimer står inför är majoritetsbefolknings synsätt.

Samhället gör sig ständigt skyldig till assimilerings försök av landets invandrare. Både i dagligt tal
och i lärda fackdiskussioner använder samhället sig av sådana begrepp och uttryck om muslimer som är osanna, verklighets förvrängande och laddade med negativa betonar. Man sätter gränserna mellan ”oss ”
och ” dem”. Som medlemmar av den dominerande majoritetskulturen är man utrustad med egen kulturs hemmablindhet vilket medför att man har svårigheter att se och uppfatta hela verkligheten. Den starka ensidiga fokuseringen på problemen förstärker den allt mera utbredda uppfattningen att ” invandrarna har trängt sig i Sverige och att de belastar landets nationella resurser” och att ” det endast är de själva som är hela orsaken till den höga arbetslösheten och ekonomikrisen och inte minst orsaken till sina egna problem” Man talar öppet idag om att muslimerna inte är några riktiga, fullvärdiga medlemmar av svenska samhället.

Den negativa bilden av muslimerna upprätthålls och förstärks av media och inte minst av Sveriges utbildningssystem. Muslimerna uppfattar omgående de negativa betonar som används för att beskriva deras existens. Det kan inte undvikas att detta kommer att påverka deras bedömning av sig själva och
slutsatsen endast bli att de är utanför samhället. Många muslimer upplever att de är diskriminerade speciellt i arbetslivet och bostadsområden. Det största problemet i integrationspolitiken är att andra generations barn och ungdomar inte finner sig till rätta i vardagslivet. Detta ses vara uttryck för negativ svensk kulturpåverkan som smittat av sig på de unga.

Önskan och förhoppning
• Sveriges muslimer riktar missnöje mot de lokala politiker som inte gör något för att höja opinionen mot islmofobi i Sverige.
• Muslimerna riktar missnöje mot arbetsgivare inom både den privata och den offentliga sektorn, för att de inte kan få arbete p.g.a. sitt ursprung, hudfärg ,sitt utländska namn och religion.
• Muslimerna kräver att samhället ska behandla dem på samma sätt som man behandlar infödda svenskar och muslimerna vill leva under samma förhållande som sina svenska grannar.
• Muslimerna vill ha hjälp för att skapa sig en kreativ framtid på basis av sin kulturella bakgrund och religiösa tillhörighet, om det blir så fallet kommer de att känna sig hemma i sitt nya hemland .
• Om säkerhetspolisen ska i fortsättningen betrakta islam som en våldsam religion och muslimerna som säkerhetsrisk, kommer samhället att tvinga unga religiösa muslimer att segregera sig och det är inte bra varken för samhället eller för muslimerna.

• Islamiska kulturen borde vara en del av det mångkulturella samhället. Det är upp till samhället som bärare av den dominerande kulturen att erkänna muslimer som fullvärdiga medborgare, och ge muslimer samma sociala, kulturella, ekonomiska, politiska, religiösa och personliga rättigheter som de ”infödda svenskar” själva åtnjuter.

Mahmoud Aldebe
Sveriges Muslimska Förbund 0850910923
Kapellgränd 10 aldebee@yahoo.se
116 25 Stockholm"

One but strong...

onsdag, april 26, 2006

"En falsk historia"

"När Persson var ny på statsministerposten gällde det för honom att skapa en nimbus av ansvarskännande statsman.

Idag är hans mål att behålla regeringsmakten. Det skall uppnås med hjälp av ett ogenerat nationalistiskt budskap: att Sverige har en överlägsen samhällsmodell, att Sverige är det bästa landet att leva i, att inget land har lyckats bättre. Då passar det inte att rikta ljuset mot folkhemmets dunkla vrår och lyfta fram det förhållandet att den moraliska stormakten, när det verkligen gällde, krympte ihop till en självisk och undfallande småstat.

Dessutom har Persson, en gång starkt engagerad i frågan, abdikerat från kampen mot antisemitismen, särskilt när det gäller det judehat som griper omkring sig i islamistiska kretsar. Han är tyst. Lika tyst som han blev om kommunismens brott när regeringen gjorde sig beroende av vänsterpartiet."


Läs artiklen av Per T Ohlsson i Sydsvenskan

Ja, detta är bara ett av många svek GP har gjort mot sina väljare, genom falska löften.

Läs denna mycket intressanta artikel om hur GP svänger i frågor, allt eftersom det passar hans politiska mål.

Inte brottsligt kalla flicka för ”hora”

"16-åring friades i tingsrätten"

"Han kallade henne för ”hora” och sa att ”jag ska stoppa min kuk i dig.”"

"Enligt domstolen var det inte sexuellt ofredande.
Däremot dömde Södertälje tingsrätt den 16-årige pojken för att ha sparkat på ett bord."

"– Domstolen har tappat offerperspektivet, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, till aftonbladet.se."

Aftonbladets artikel

Man får 5-6 000 i böter om man kallar någon "svartskalle". Men "hora" och sexuella hot kan man komma undan med hur lätt som helst. Vad händer i Sverige? Har vi helt tappat konceptet? Och vad hade hänt om jag stämt dom som kallat mig "svenne-hora" då? Inte ett skit, troligen.

Nu får våra politiker och domstolar, ta och skärpa till sig.

tisdag, april 25, 2006

TACK UPPDRAG GRANSKNING!

Tack Uppdrag Granskning, för ett mycket upplysande och intressant program! Hoppas MÅNGA såg det. Och fick se hur farliga islamisterna är för vårt samhälle. Dags för många att sluta blunda nu.

Ni som missade programmet eller vill se det igen - KLICKA HÄR!

Kom gärna in och diskutera islamister med oss på FOMI`s forum

Jag måste säga att jag ser fram emot nästa veckas program. Glömmer heller inte Insider på TV3, om Rosengård, på torsdag klockan 22.00.

Veckans Sinbad-tråd...

Kommer här att erbjuda er att gå in och läsa på Sinbad då och då.....kan vara nyttigt att se vad en del av våra muslimska "svenskar" talar om.

Kollar gärna runt på forumet....så förstår ni snabbt varför man måste stoppa islamiseringen av Sverige.

Sinbad om bokjott av Danmark


Kom sen gärna in och diskutera på FOMI´s forum.

FOMI

Nya terrordåd i Egypten

Tre explosioner i staden Dahab, har idag dödat minst 22 personer och skadat runt 150. Återigen så visar islamisterna sitt fula tryne.

Enligt uppgift i danska tidningar, så är 2 danskar skadade - varav en svårt. Om någon från Sverige är inblandad är ännu oklart.

Men varför åker man till dessa muslimska terrorländer på semester? Ibland hör jag kommentarer som skrämmer mig: "Turkiet är ju så fint..och så BILLIGT" Jo, jo.....hur mycket är de insparade kronorna värda, om du förlorar din familj för att du väljer att åka på semester i ett muslimskt land?

Läser inte folk nyheter? Eller ser på TV? Kanske dags att glömma Big Brother och Bingo-Lotto en stund, och försöka inse vilken fiende vi har framför oss. Både utomlands och här i Sverige.

Kanske dags, att börja bli medveten om hur världen ser ut...och vad som görs i islams namn idag. Ett bra sätt att börja på, är att sluta att åka till dessa länder.

måndag, april 24, 2006

Svenskar riskerar dödsstraff i Iran

" I Iran hölls lördags rättegång mot de båda svenska byggnadsarbetare som åtalats för spioneri."

"Om de fälls riskerar männen dödsstraff, enligt nyhetsbyrån AFP."

Läs mer på SVD

Skolor i Afrika som utbildar folk till asylsökande

I särskilda skolor i Afrika kan man lära sig hur man ska lura den danska passkontrollen (med stor säkerhet den svenska och norska med).

För 10 000 dollar så kan man utbilda sig till en trovärdig asylsökande.
Läs mer och se hela repotaget här på TV2 DK

Bin Laden vill ha Muhammedtecknarna dödade.

Det senaste ljudbandet med Bin Laden som spelats upp på TV-kanalen al-Jazeera, har nu släppts i sin helhet på stationens hemsida.

Där framgår att han fodrar att Muhammed-tecknarna ska dödas och att den danska regeringen ska be om ursäkt.

Läs mer på Extra Bladet´s hemsida

Nu händer det äntligen lite i svensk media!

Uppdrag granskning - Integrationen i Sverige motarbetas
SVT1
Tisdag, 25 april, 20.00
Läs mer om Uppdrag Granskning

"I svenska förorter finns i dag en religiös islamisk polis som försöker kontrollera andra muslimer. Budskapet är att muslimer ska isolera sig från alla svenskar som inte är muslimer. Strikt religiösa grupper sätter upp stränga regler för vad som är tillåtet och många mer sekulära muslimer känner sig hotade. I två program granskar vår reporter Magnus Wennerholm islam och integration i Sverige."


Insider - Rosengård – Sveriges värsta ghetto
TV3
Torsdag, 27 april,22.00

Läs om Insider

"Insider har följt livet i Rosengård under några veckor tillsammans med den lokala kvarterspolisen. Polisen kämpar för att hämma brottsligheten, och det omfattande knarkmissbruket men det är tidvis en tröstlös uppgift. Polisen jobbar också för att bryta upp de kriminella ungdomsgängen som gör livet surt för invånare både i Rosengård och centrala Malmö."

Läs mer om detta och diskutera det på FOMI´s forum - Svenska Forum Mot Islamisering

Lär er mer om islam på FOMI - en informationsida med ett forum, som drivs av folk från flera länder. Alla med samma mål. Att stoppa islamiseringen, av i första hand Sverige. Där är ALLA med ett vettigt språkbruk är välkomna att debattera och ställa frågor. Ickemuslimer och muslimer är precis lika välkomna.


måndag, april 03, 2006

"Vores profet bliver ikke mindre af en håndfuld karikaturtegninger."

Mycket läsvärt av Ibrahim Ramadan nedan.

"Min religion er truet i det her land."

"Ikke fordi jeg som muslim er en minoritet i et kristent land. Ikke af mangel på moskeer. Og ikke af Dansk Folkeparti og dets stereotype billeder af muslimer."

"Min religion er truet af folk, der selv hævder at tro det samme som mig. Truet af organisationer som Hizb-ut-Tahrir og af folk som Ahmed Akkari, Abu Laban og Raed Hlayhel, der alle hævder at arbejde for at udbrede Guds ord. Men som i virkeligheden arbejder for et helt andet mål - at kontrollere, hvad andre muslimer skal tro, mene og gøre. "

"Flere medlemmer af Demokratiske Muslimer har fået dødstrusler, er blevet spyttet på af muslimske 'brødre' og er blevet truet med, at de vil blive frosset ud af deres muslimske bagland, hvis de ikke tog afstand fra Naser Khader og den sag, han har gjort sig til talsmand for. Og på sigt er det farligste ved Muhammedkrisen den konsekvens, den vil få for, hvordan vi som muslimer omgås hinanden og vores danske medborgere i fremtiden."

"Det kan næppe forklares folk, der ikke har levet i Mellemøsten, hvor stor en befrielse det er at bo i et land som Danmark. Et land, hvor man frit kan sige, hvad man vil, læse, hvad man vil, opføre sig, som man vil, tro, som man vil, og melde sig ind i den forening eller det parti, man vil - uden at det får konsekvenser for ens liv, karriere eller familie. Men der er åbenbart nogen, der forsøger at nægte os muslimer den rettighed, og derfor må vi nu stå sammen om at tage afstand fra disse mørkemænd."

"Nu er det på tide, at vi vælger side. Vil vi som muslimer stiltiende blive ved med at acceptere, at en flok magtsyge mennesker har taget islam og hele verden som frygtsomme gidsler? Eller vil vi vinde vores religion og vores ret til at praktisere den og leve i fred og harmoni med omverdenen tilbage?"

Läs allt i Politiken

Välkommen tillbaka, Naser Khader!

Efter 10 dagars time out, är Naser Khader tillbaka i politiken igen. På TV2 DK berättade han ikväll, om vad som fått honom att ta beslutet att fortsätta sin politiska karriär.

"..jag springer runt med fotbojor numera..", säger Khader och hänvisar att han idag har säkerhetstjänstens folk med sig som skydd, dygnet runt.

" ..Ju mer jag kämpar för frihet och demokrati - dessto mindre blir min egen frihet.."

"...för 10 år sen var jag mycket mer positiv när det gällde integrationen i Danmark - numera vet jag att vi hotas av farliga islamister.."

"Men om Akkari och Abu Laban är rädda för att jag ska bli integrationsminister - då är det just DET jag ska bli"

Flicka våldtagen på väg till skolan

"En 12-årig flicka misstänks ha våldtagits i centrala Stockholm på måndagsmorgonen. Flickan var på väg till en skola på Södermalm då hon misstänks ha våldtagits."

Det var mellan 8.30 och 9 på morgonen som den 12-åriga flickan överfölls av ett gäng tjejer och killar i åldrarna 15 till 18 år.
Flickan blev dragen åt sidan på Västgötagränd väster om Biopalatset och utsatt för en fullbordad våldtäkt, skriver TT.
- Det var fyra killar och tre tjejer. Hon kände ingen av dem innan, berättar Björn Engström för SvD.se.

Läs mer i SVD

Sorglig utveckling. Nu kan man inte ens skicka sina unga döttrar till skolan, utan att risker att det slutar med gruppvåldtäkt. Detta måste stoppa nu! Vart är våra politiker? Varför är de tysta när gruppvåldtäkterna börjar bli vanligare och vanligare?