lördag, januari 30, 2010

Sverigedemokraterna säger nej till att ge privilegier till utlänningar som vistas illegalt i landetKristdemokraternas partiledare och socialminister Göran Hägglund gläds över att regeringen den 28 januari har beslutat om att tillsätta en utredning, som skall vara klar senast den 31 maj 2011, om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. ”Utredningens uppgift blir att överväga och lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård för de berörda grupperna kan utformas.”

Idag gäller följande för utlänningar:

Asylsökande som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som erbjuds barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. Asylsökande som har fyllt 18 år ska, förutom omedelbar vård, erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan anstå. I tillägg till detta har vuxna asylsökande också tillgång till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande, se ovan). Vuxna asylsökande har förutom det ovan uppräknade ingen tillgång till preventiv hälsovård. Vården som ges är subventionerad. Kostnaden för landstingen regleras genom ersättning från staten.

Gömda (utlänningar som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning) och som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. De som har fyllt 18 år har enbart tillgång till omedelbar sjukvård samt tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen) dock inte subventionerat.

Papperslösa (utlänningar som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd att vistas här) har enbart tillgång till omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen). Denna vård är inte subventionerad.

I Region Skåne, där jag själv är verksam politiker, har man beslutat om att ge utlänningar som vistas illegalt i landet subventionerad akut och annan omedelbar sjuk- och tandvård. När det gäller tandvård får de mer subventionering än svenskarna eftersom patientavgiften är lägre för de som vistas illegalt i landet. Men eftersom de får ett tillfälligt personnummer när de uppsöker vård behöver de inte heller riskera någon skuld om de inte kan betala patientavgifterna. I realiteten får de således privilegier i form av helt avgiftsfri sjuk- och tandvård medan svenskarna måste betala både skatt och patientavgifter.

Nu kan det, beroende av vad utredningen kommer fram till, bli att dessa privilegier fastställs för att gälla hela Sverige.

Man hänvisar också till att Sverige fått internationell kritik för att sk papperslösa barn saknar rättigheter om att få subventionerad sjukvård. Det är rent trams. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fastslår att alla har rätt till akut sjukvård. Det har också alla i Sverige. Däremot är det inget som säger att alla har rätt till skattesubventionerad sjukvård. Givetvis skall personer som vistas illegalt i Sverige betala fullpris för den vård de erhåller. Därefter skall de omedelbart förvisas ur landet eftersom de, trots att Sverige har Europas mest liberala flyktinglagar, inte har rätt att vistas i landet.

Svensk skattesubventionerad sjukvård skall vara förbehållen svenska folket och de som vistas legalt i landet. Det borde vara en självklarhet i ett land som Sverige.

Sverigedemokraterna kommer att gå till val på att sådana här privilegier för utlänningar som vistas illegalt i landet omedelbart skall förbjudas eftersom de är djupt orättvisa mot svenska folket. Sverigedemokraterna står upp för en rättvis politik som värnar svenska folket.

BJÖRN SÖDER
Sjukvårdspolitiska utskottet/Fröken Sverige


Inga kommentarer: