onsdag, juni 15, 2011

Jimmie Åkesson, SD: Samsynsbudget vår nya strategi

"

Vi bjuder in de rödgröna till en budgetteknisk samverkan. Vi efterfrågar inget politiskt samarbete, endast att oppositionen röstar igenom sin egen politik när man faktiskt kan få majoritet. Det skriver Jimmie Åkesson, Erik Almqvist och Mattias Karlsson (SD).

Sedan valet i höstas har Sverige en regering som försöker styra i minoritet. Att, som regering, inte ha förmågan att på egen hand kunna driva igenom sin politik är av naturliga skäl ett stort handikapp, även om situationen har varit mycket vanlig i Sverige som har en tradition av stabila minoritetsregeringar.

Vi var redan på valnatten öppna med att vi inte stänger några dörrar och är tillgängliga för förutsättningslösa samtal med regeringen. Vår öppning förblev obesvarad och traditionen får nu till stora delar sägas vara bruten då den nuvarande regeringen uppenbarligen brister i förmåga till lyhördhet och samarbetsvilja med oppositionen i allmänhet, och vågmästaren i synnerhet.

Med tanke på den parlamentariska situationen är det anmärkningsvärt att regeringen hittills konsekvent vägrat föra annat än spontana samtal initierade av enskilda ledamöter, med Sveriges riksdags vågmästare Sverigedemokraterna. Fredrik Reinfeldts tal om att ta ansvar för Sverige känns inte längre trovärdigt.

Artikeln fortsätter...

Oviljan till samtal utifrån den demokratiskt skapade parlamentariska situationen har redan nu hunnit innebära många större nederlag för regeringen, samt en politisk instabilitet och oförutsägbarhet. Som en konsekvens har regeringen ändrat strategi och sparar i dag sina större reformer till höstbudgeten eftersom man vet att det inte finns stöd för förslagen i riksdagen.

Man missbrukar en öppning i lagen som innebär att regeringens budget endast kan fällas genom ett enat motförslag som har majoritetsstöd. Lagen är till för att den styrande regeringen ska kunna ha ekonomiska förutsättningar att styra – inte för att skydda en minoritetsregerings politik från den parlamentariska majoritetens vilja.

Vi i SD värnar principen om majoritetsstyre och oroar oss över en utveckling som riskerar försvaga den representativa demokratin och förtroendet för systemet. För att stärka den demokratiska principen om majoritetsstyre föreslår vi därför en budgetteknisk oppositionssamverkan.

Modellen för samverkan som vi föreslår är inte politisk. Vi förväntar oss inga politiska förhandlingar eller diskussioner med övriga oppositionen. Vi är inte naiva nog att tro att Sverigedemokraterna skulle kunna skapa en gemensam budget med V, S och MP.

Modellen går ut på att oppositionsalternativen, i vanlig ordning, lägger fram enskilda budgetmotioner, yrkar i enlighet med dessa i utskotten och förespråkar dem i kammaren under budgetdebatten. Men under processen tas även en samsynsbudget fram.

Med utgångspunkt i regeringens budget modifieras samsynsbudgeten för de utgiftsområden där det rent tekniskt finns en samsyn oppositionsbudgetarna emellan. På så vis innehåller samsynsbudgeten inga förslag utöver regeringens budget som inte samtliga oppositionspartier redan har ställt sig bakom. Att därför rösta för en samsynsbudget som en opposition i majoritet kan ställa sig bakom, och därmed också rösta igenom, torde vara uppenbart mer fördelaktigt än att rösta för separata oppositionsbudgetar varav ingen får majoritet, vilket i praktiken gör att regeringsbudgeten går igenom i sin helhet.

Hade den föreslagna modellen praktiserats i senaste höstbudgeten hade det till exempel inneburit en förstärkning av a-kassan med 2,1 miljarder, 0,9 miljarder extra till barnfamiljer, bostadsstöd och sjuka samt 0,4 miljarder mer till utbildning. Finansiering bör inte vara något större problem till hösten med tanke på det stora reformutrymme som i dag föreligger, samt det faktum att den enade oppositionen, samt flertalet allianspartier, uttryckt kritik mot ytterligare ett kostsamt jobbskatteavdrag som en effektiv metod för att stimulera arbete.

Vi bjuder in den rödgröna oppositionen för diskussion om en budgetteknisk samverkan. Om de rödgröna delar vår ambition att genomföra sin egen politik så hoppas vi att man kommer att ta chansen. Det vi efterfrågar är inget politiskt samarbete, endast att oppositionen röstar igenom sin egen politik vid de tillfällen man har chans till majoritet.

JIMMIE ÅKESSON

partiordförande Sverigedemokraterna

ERIK ALMQVIST

politiska ledningsgruppen SD

MATTIAS KARLSSON

politiska ledningsgruppen SD"


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: