tisdag, december 16, 2008

Budgetpropositionen 2009 klar - eller: Här kan ni se vart era skattemedel går...

Varjager skriver:

"
Håll till godo! Proppen finns på denna länk: Budgetpropositionen för 2009

Beslut i korthet Riksdagen.se

Kanske intressanta direktlänkar:

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet
2008/09:1, d5, datum: 2008-09-22

Utgiftsområde 8: Migration
2008/09:1, d9, datum: 2008-09-22

UTGIFTSOMRÅDE 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2008/09:1, d10, datum: 2008-09-22

UTGIFTSOMRÅDE 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
2008/09:1, d11, datum: 2008-09-22

UTGIFTSOMRÅDE 13: Integration och jämställdhet
2008/09:1, d14, datum: 2008-09-22"

Och bloggen lägger till lite snabbläsning nedan. Men LÄS allt när ni har tid!

Det är DU som betalar!

"Av de personer som sökte asyl 2007 var 31 procent kvinnor och 69 procent män. Andelen
ensamhushåll har ökat jämfört med tidigare år. Cirka 7 600 barn ansökte om asyl, varav cirka
1 260 barn saknade legal vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn. Av de ensamkommande barnen var 81 procent i åldern 15–17 år och cirka 75 procent kom från Irak, Somalia eller Afghanistan. Under första halvåret 2008 sökte cirka 700 ensamkommande barn asyl i Sverige. "

". Av dem var 81 procent i åldern 15–17 år och 80 procent var pojkar. "

"Under 2007 uppvisade endast sex procent av de asylsökande en passhandling vid ansökningstillfället"

"Andelen asylsökande som deltog i den organiserade sysselsättningen under året var cirka 40 procent. "

"De sammanlagda ekonomiska ersättningarna till asylsökande uppgick under 2007 till cirka 677 miljoner kronor. "

"Tabell 2.16 Kostnader för mottagandet 2005–2007

Miljoner kronor

2005, 2006, 2007

Hälso- och sjukvård
652, 590, 674 Miljoner kronor

Skola
288, 220, 183 Miljoner kronor
Dag- och bostadsersättning samt särskilt bidrag till asylsökande m.fl.
684, 649, 677 Miljoner kronor

Placering av barn i annat hem än barnets eget
179, 183, 444 Miljoner kronor

Organiserad sysselsättning
126,93, 162 Miljoner kronor

Övrigt
63, 923, 96 Miljoner kronor

Totalt 1 992, 1 827, 2 236
Miljoner kronor "

Under 2007 överlämnade Migrationsverket sammanlagt 6 000 återvändandeärenden till Polisen. Av dessa överlämnades 2 800 ärenden för att det kunde antas att det skulle behöva användas tvång för att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslutet och 3 300 ärenden för att den som skulle avvisas eller utvisas hade avvikit.

Det är oftast Kriminalvårdens transporttjänst som genomför de bevakade utresorna. Kriminalvårdens transporttjänst verkställde under 2007 avvisnings- eller utvisningsbeslut rörande 2 000 personer, vilket är en ökning i jämförelse med 2006 med drygt 25 procent. Den totala utgiften var 113 miljoner kronor och utgiften per transporterad var drygt 58 000 kronor,"

"Under 2007 lämnades sammanlagt 350 000 ansökningar om tillstånd för besök och bosättning in till utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. I förstagångsansökningar i anknytningsärenden beviljades 70 procent av de sökande uppehållstillstånd. "

"Migrationsverkets utgifter för verksamhetsområdet besök och bosättning var förra året cirka 333 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med året innan. "

"Till Migrationsverket lämnades under 2007 in drygt 54 000 ansökningar om uppehållstillstånd i anknytningsärenden. Därav drygt 37 000 förstagångsansökningar och cirka 17 300 ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd i anknytningsärenden. Det är en ökning med cirka 7 600 ansökningar i förhållande till 2006. "

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: